จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์


รวมภาพกิจกรรมต่างๆ คลิก...
 

>>> New เทศบาลตำบลปงยางคกประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

>>> New ประประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลปงยางคก จะดำเนินการออกหน่วยบริการรับชำระเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 13 – 29 พฤษภาคม 2567

>>> New สื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำบุคลากรใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปงยางคก ปีการศึกษา 2567

>>> ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปงยางคก ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2567

>>>ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน 1 อัตรา

>>> เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2567 << ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลปงยางคก ในวันและเวลาราชการ
>>>วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 ประชุมเพื่อจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ
ตำบลปงยางคก ครั้งที่ 1/2567

>>>ประชุมคณะสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
>>> ประชุมขับเคลื่อนธนาคารขยะ
>>>รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566
>>>กำหนดการพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี-ปี 2566

>>>ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลปงยางคก do-and-Don’t

📢
📢 ประชาสัมพันธ์ จากงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลปงยางคก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 ได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณ #การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ รวม 6 เดือน ดังนี้.- 🔸 ครั้งแรก จ่ายวันที่ 19 ก.ค. 65 (ย้อนหลังตั้งแต่ เม.ย. 65 ถึง ก.ค. 65 รวม 4 เดือน) 🔺 ครั้งที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค. 65 🔹ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) จ่ายวันที่ 19 ก.ย. 65 💰 อัตราเงินช่วยเหลือพิเศษตาม "ช่วงอายุ" - อายุ 60-69 ปี รับ 100 บาท/คน/เดือน รวม 400 บาท - อายุ 70-79 ปี รับ 150 บาท/คน/เดือน รวม 600 บาท - อายุ 80-89 ปี รับ 200 บาท/คน/เดือน รวม 800 บาท - อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 250 บาท/คน/เดือน รวม 1000 บาท ที่มา : ข่าวกรมบัญชีกลาง เอกสารรายชื่อฯ : ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ