หน่วยตรวจสอบภายใน

นายสุธรรม กิติธนะ
ปลัดเทศบาลตำบลปงยางคก
นางสาวอนุธิดา โคทา
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ