• ITA/LPA
>>>ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลปงยางคก do-and-Don’t

📢
📢 ประชาสัมพันธ์ จากงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลปงยางคก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 ได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณ #การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ รวม 6 เดือน ดังนี้.- 🔸 ครั้งแรก จ่ายวันที่ 19 ก.ค. 65 (ย้อนหลังตั้งแต่ เม.ย. 65 ถึง ก.ค. 65 รวม 4 เดือน) 🔺 ครั้งที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค. 65 🔹ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) จ่ายวันที่ 19 ก.ย. 65 💰 อัตราเงินช่วยเหลือพิเศษตาม "ช่วงอายุ" - อายุ 60-69 ปี รับ 100 บาท/คน/เดือน รวม 400 บาท - อายุ 70-79 ปี รับ 150 บาท/คน/เดือน รวม 600 บาท - อายุ 80-89 ปี รับ 200 บาท/คน/เดือน รวม 800 บาท - อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 250 บาท/คน/เดือน รวม 1000 บาท ที่มา : ข่าวกรมบัญชีกลาง เอกสารรายชื่อฯ : ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ