รวมภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์:

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก นายประหยัด  แลสันกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอห้างฉัตร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ตำบลปงยางคกและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจราชการของ ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา หมู่ที่6 บ้านจำทรายมูล ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์:

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายย้าย  ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) จังหวัดลำปาง พ.ศ.2567 ให้แก่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์:

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก เข้าร่วมรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์:

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก เข้าร่วมรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์:

      ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย อายุต่ำกว่า 3 ปี และอายุ 3 – 6 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปงยางคก พ.ศ.2567 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
     วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์:

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายย้าย  ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์:

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายย้าย  ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก ประชุมคณะกรรมการบริหาร ชมรมผู้สูงอายุตำบลปงยางคก(ปงจ๊างนบ) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์:

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปงยางคก ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์:

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567  นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก และพนักงานเทศบาลร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567 ณ วัดปันง้าว หมู่ที่ 7 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์:

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 นายย้าย  ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงยางคก และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 ประจำปี พ.ศ.2567  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์:

       วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 นายย้าย  ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ ลดหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ตำบลปงยางคก ประจำปี 2567 ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลปงยางคก โดยมีนายอัฐวัฒน์  จันทร์นวล พนักงานพิทักษ์ป่า ส3 เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์:

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอห้างฉัตร ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

    

ประชาสัมพันธ์:
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล ร่วมรดน้ำดำหัวนายสุธรรม กิติธนะ ปลัดเทศบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์:
ภาพบรรยากาศการรดน้ำดำหัวนายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567
ประชาสัมพันธ์:
วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 นายนายสุธรรม กิติธนะ ปลัดเทศบาล
นางวรัญญา แสนทอน รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปงยางคก ร่วมต้อนรับการรายงานตัวการโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นของนายปฐวี การเพียร ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลปงยางคก ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์:

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม (ชุดที่1) โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำศรีตำบลปงยางคก ประจำปี พ.ศ.2567 วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์:

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีนายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าโรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์:
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 นายอุบล สันศรีธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปงยางคก ประจำปี 2567 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ปกครอง และคณะครูผู้ดูแลเด็ก ร่วมงานในครั้งนี้ ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์:

วันที่ 5 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลปงยางคก โดยนายย้าย ฮาวคำฟู ได้มอบหมายให้นางวรัญญา แสนทอน รองปลัดเทศบาลตำบลปงยางคก
นายจักรพันธ์ ตู่แปง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร ผู้ใหญ่บ้าน อสม.แต่ละหมูู่บ้าน ออกเยี่ยมราษฏรผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดเตียง) มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปในแก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลปงยางคก

ประชาสัมพันธ์:

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำศรีตำบลปงยางคก ประจำปี 2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลปงยางคก ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์:
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน โดยมีนายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตรเป็นประธานในการประชุม ณ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์:
วันที่ 2 เมษษยน 2567 เทศบาลตำบลปงยางคก โดยนายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก ได้จัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ
1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีระบบจัดการและกำจัด
ขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กำหนด
ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560
(2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Crcular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่
(3) เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประซาชน มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิล ไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน
(4) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระบบสวัสดิการชุมชนร่วมกับสมาชิกธนาคารขยะ
ประชาสัมพันธ์:
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก ประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลปงยางคก ผู้ทรงคุณวุฒิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) และผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์:
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนในพื้นที่ตำบลปงยางคก ร่วมพิธีต้อนรับสมณศักดิ์ พัดยศ ในโอกาสที่มหาเถรสมาคมมีมติเลื่อนชั้นพระครูสัญญาบัตรผู้ดำรงตำแหน่ง พระสังฆาธิการบริหารกิจการคณะสงฆ์ พระครูอัมพวันสันติวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร ชั้นโท เจ้าอาวาสวัดม่วงชุม เป็น ชั้นเอก โดยมีนายประหยัด แลสันกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขตอำเภอห้างฉัตร เป็นประธานในพิธี ณ วัดม่วงชุม หมู่ที่ 5 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์:

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567  นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก เป็นประธานใน “พิธีมอบใบรับรองให้แก่เด็กปฐมวัยที่ผ่านพัฒนาการระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566” ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปงยางคก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมีคณะผู้บริหารสภาเทศบาลตำบลปงยางคก คณะครู เด็ก ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลปงยางคกเข้าร่วมพิธี และแสดงความยินดี เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์:

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลปงยางคก โดยมีพระครูปริยัติพัฒนกิตติ์ (อินจันทร์ กิตฺติเมธี ป.ธ.๔) เจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร เจ้าอาวาสวัดปันง้าว และนางสาวดวงสุดา นาเนกรังสรรค์ นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอห้างฉัตร เป็นพิธีกรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์:
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก พร้อมด้วยท่านรองนายก ท่านปลัดเทศบาล ท่านสจ.ประหยัด แลสันกลาง กำนันธวร ไชยอินปั๋น ประธานสภาวัฒนธรรม นางทองเพ็ญ ปงปินใจ รองนายกกิ่งกาชาด อ.ห้างฉัตร ท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดต้นค่า
ประชาสัมพันธ์:

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 นายย้าย  ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก เป็นประธานประชุมโครงการประเพณีแห่ไม้ค้ำศรีตำบลปงยางคก ประจำปี 2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลปงยางคก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงยางคก กำนันตำบลปงยางคก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 ถึงหมู่ที่ 13 ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธานสภาวัฒนธรรม ประธานกลุ่มสตรี และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์:
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลปงยางคก ร่วมงานกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์:
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 นายบุญเลื่อน ไชยมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงยางคก พนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลปงยางคก ร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันดินโลกปี 2567 (World Soil Day 2024) “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์:
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงยางคก และชมรมผู้สูงอายุตำบลปงยางคก รับมอบของบริจาคจากคณะคุณวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น(คปต) และคณะ OSK90 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์:
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 นางวรัญญา แสนทอน รองปลัดเทศบาลตำบลปงยางคก ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์:
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกเก็บเศษกิ่งต้นไม้หลังการตัดแต่งและนำไปทำลายทิ้ง เพื่อเตรียมป้องกันลมพายุช่วงฤดูร้อน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์:
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก ร่วมเปิดงานโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวะศึกษา (R-cheewa Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตรเป็นประธานในพิธีเปิด และดำเนินการโดยคณะอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์:
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 นายอุบล สันศรีธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก เป็นประธานแสดงความยินดีการรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลของ นางสาวดารารัตน์ จันทร์ศิริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลปงยางคก ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์:
วันศุกร์ที่ 23 กุมพาพันธ์ 2567 นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก ร่วมตรวจติดตามและคัดเลือกหมู่บ้านยั่งยืนต้นแบบที่มีผลงานการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ของจังหวัดลำปาง ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ณ บ้านจำ หมู่ที่6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์:
ด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์
โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมสื่อประชาสัมพันธ์ได้ตามลิงก์คิวอาร์โดคด้านล่างนี้
ประชาสัมพันธ์:
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงยางคก ประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

คณะทำงานโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เทศบาลตำบลปงยางคกได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
โดยลงพื้นที่ทวนสอบ รอบที่ 3 ในพื้นที่ตำบลปงยางคก (หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 13 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล การนำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลปงยางคก ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 10.00 – 11.30น. สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ร่วมกับธนาคารกรุงไทยออกพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตน (e-KYC) และดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก ประชุมเพื่อวางแผนเตรียมดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุตำบลปงยางคก ครั้งที่ 1/2567
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดี บริษัทห้างร้านทุกท่านทุกหน่วยงาน มอบของขวัญของรางวัลให้เด็กๆในงานวันเด็กแห่งชาติที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

คณะผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงพื้นที่โครงการ “การร่วมสร้างวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ตำบลปงยางคก ด้วยทักษะวิศวกรสังคม” ณ เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

พิธีทำบุญตักบาตรตำบลปงยางคก เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาและเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในตำบลปงยางคก ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ ศ.๒๕๖๗ ณ จุดบริการประชาชน ของเทศบาลตำบลปงยางคก บริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๔ (ถนนห้างฉัตร – เกาะคา) โดยมีนายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภลอห้างฉัตร เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสราวุธ ฮาวคำฟู กำนันตำบลปงยางคก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปงยางคก ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ รพ.สต. ชมรม อสม.ตำบลปงยางคก ชรบ.ตำบลปงยางคก เข้าร่วมพิธีเปิด

นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขเขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพื้นที่ของเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2566 ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปงยางคก